Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 8 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 4291 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 13ην    Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και της  ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε., με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ιάσμου »
2. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00€ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)- LEADER».
3. Έγκρισης Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 26.000,00€
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
5. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
6. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 1 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ».
7. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 2 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ».
8. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 3 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ».
9. Τροποποίηση της αριθ. 101/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο της μελέτης από <<κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον ΄Ιασμο >> σε <<κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον Δήμο Ιάσμου Ν. Ροδόπης>> και την κατάθεση πρότασης στην Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου.
10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 
11. Έγκριση ή μη διάθεσης τμημάτων δημοτικών εκτάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00€ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
12.    Συζήτηση επί αιτήσεως  ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, Προέδρου του Δ.Σ του συνεταιρισμού ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ με την οποία ζητούν την παραχώρηση δουλείας εισόδου μέσω δημοτικής έκτασης με την οποία  συνορεύει το ακίνητο που έχει αγοράσει ο συνεταιρισμός στην τοποθεσία <<Μεγάλη Αγκαθιά >> της κτηματικής περιοχή του οικισμού Μεγάλου Πιστού. 
13. Συζήτηση επί αιτήσεως  των: Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσοβαλάντη, κατοίκου Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗ Χαράλαμπου ,  κατοίκου Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑ Χρήστου, κατοίκου Κομοτηνής,   με την οποία ζητούν άδεια ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στην κτηματική  περιοχή αγροκτήματος Μέγα Πιστού αναδασμού 2004.
14. Συζήτηση επί αιτήσεως   ΧΑΣΑΝ Εσίν  του Εμίν, κατοίκου Πολυάνθου προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη. 
15. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου εκτός σχεδίου στην θέση «Γιακάς» της κτηματικής περιοχής Μέγα Πιστού του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Εξέταση αιτήσεων κ. ΑΛΗ Αλή και ΑΛΗ Εργούν.
16. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
17. Μετακίνηση Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου και καταβολή εξόδων μετακίνησης
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ