Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 3  Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2658 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 7ην   Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής  και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I>> ) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ >>.
2. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 
3. Εγκρίνονται πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
5. Έγκριση απόφασης Δ.Σ του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) περί << τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 >>.
6. Επανεκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Παλλάδιο με δημοπρασία.
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εκτέλεσης εργασιών μικρών έργων. 
8. Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017.
9. ΄Εγκριση εργασιών κοπής χόρτων Δημοτικών εκτάσεων. 
10. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων   ( Β΄ κατανομή 2018).
11. Μετακίνηση Δημάρχου και μελών Δημοτικού Συμβουλίου και καταβολή εξόδων μετακίνησης. 
12. Συζήτηση επί αιτήσεως Καλτσά Δημητρίου   από Διαλαμπή Ροδόπης  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση έκτασης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων   για 25 έτη.
13. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΕΛΗ Αζίζ  περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρη κτηνοτροφική εγκατάσταση .
14. Συζήτηση επί αιτήσεως Αμυγδαλούδη Θωμά του Κωνσταντίνου κατοίκου Σάλπης για εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 3772,01 τ,μ στην κτηματική περιοχή Σάλπης με σκοπό να προβεί στην έκδοση άδειας διατήρησης της κτηνοτροφικής του μονάδας.
15. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ