Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 7 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1620 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 13ην  Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου»
2. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018»
3. ΄Εγκριση  εισόδου – εξόδου επί δημοτικής οδού στην θέση «3ο χλμ Κομοτηνής - Αγιάσματος» του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
4. ΄Εγκριση, εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακής σύνδεσης) , σε ιδιοκτησία ( αγροτεμάχιο 6.937,71τ.μ. ) ιδιώτη ( ΑΛΗ ΜΟΥΜΙΝ Μπινούρ), ευρισκόμενη στο αγρόκτημα οικισμού Αμαξάδων.
5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 200/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και του Δήμου Αρριανών για αμοιβαία διάθεση υπαλλήλων μεταξύ της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου και του Αυτοτελούς  Τμήματος Τεχνικών έργων , Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών , ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Αρριανών και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
8. Υποβολή έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
10. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου. 
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
12. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων   ( A΄ κατανομή 2018).
13. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τις επετείους 25ης Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2017.
14. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου.
15. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και στο σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών περιφερείας Ιάσμου <<Η ΕΠΛΙΔΑ >> . 
16. Τροποποίηση της 8/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της 109/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων σχολικών επιτροπών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) «ενιαία σχολική επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης» και β) «ενιαία σχολική επιτροπή Δημοσίων Σχολείων  Α/θμιας εκπαίδευσης.
17. Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017.
18. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II >> στον άξονα Προτεραιότητας <<Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων >> με τίτλο <<επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις >> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II.
19. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II >> στον άξονα Προτεραιότητας << Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος>> με τίτλο <<προμήθεια μηχανημάτων έργων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού >> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ I.
20. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της Πράξης << ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ>> με κωδικό ΟΠΣ 5001574 στο Ε.Π. <<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη >> 2014 – 2020 .
21. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 
22. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
23. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ