Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
Σας ανακοινώνουμε ότι: 1)από 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15,00μ.μ., έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15,00, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας. Δηλαδή δεν διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του ΟΠΣΕΔ καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση. 2) από 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15,00μ.μ., έως και την 22η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15,00, παύει η λειτουργία του ΠΣΛΗΠ του άρθρου 8Α του ν.344/1976 και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.
                                                                          Εκ του Δημαρχείου