ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ( Νομικό) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΄Ιασμος 30 – 11 – 2018
ΠΛΗΡ: Καρούνη Μαρίνα                                              Αριθ.πρωτ: 6929
ΤΗΛ :  2534350105
FAΧ :  2534350119  
                
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης  Ειδικού  Συνεργάτη Δημάρχου ( Νομικό) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4093/2012.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011), στον οποίο προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Ιάσμου)
6. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία της Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη,    Νομικού,  ο οποίος θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε   θέματα νομικής φύσεως  , για την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη ( Νομικού)  να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου Ιάσμου (Δημαρχείο  Ιάσμου Εθνικής Αμύνης 4, ώρες 8.30 – 2.30, καθημερινά, τηλ.επικ: 2534350100 ή 2534350105  ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα  που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή :
 
 
 
 
 
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
4. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση             ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
7. Να είναι Δικηγόροι , εγγεγραμμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης . 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Πτυχίο Νομικού τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
4. Βεβαίωση εγγραφής στο  Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης.
5. Γνώση θεμάτων διοικητικής φύσεως.  
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.
 
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.
  Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Κομοτηνής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ