ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω)

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΄Ιασμος 30 – 11 – 2018
ΠΛΗΡ: Καρούνη Μαρίνα                                              Αριθ.πρωτ: 6930
ΤΗΛ :  2534350105
FAΧ :  2534350119  
                
   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης  Ειδικού  Συνεργάτη Δημάρχου (Δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4093/2012.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011), στον οποίο προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Ιάσμου)
6. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία της Δημάρχου, ενός Ειδικού Συνεργάτη,  Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω, ο οποίος θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις θέσεις του Ειδικού Συνεργάτη ( Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω )  να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου Ιάσμου (Δημαρχείο  Ιάσμου Εθνικής Αμύνης 4, ώρες 8.30 – 2.30 καθημερινά, τηλ.επικ: 2534350100 ή 2534350105  ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή :
 
 
 
 
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
7. Να είναι Δικηγόροι , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης , με άδεια Δικηγορείν παρ΄Αρείω Πάγω και να διαθέτουν εμπειρία σε γενική δικηγορία (αστικό , εργατικό , διοικητικό) και να έχουν ασχοληθεί ειδικά με θέματα αυτοδιοίκησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Πτυχίο Νομικού τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι έχουν  άσκηση δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
5. Αποφάσεις ή δικόγραφα που αποδεικνύουν τις παραστάσεις τους στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ καθώς και αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων με τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν επιστημονική ειδίκευση και αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα επί ζητημάτων που αφορούν τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Κομοτηνής.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ