Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ιάσμου>>
με CPV 45214200-2 εκτιμώμενης αξίας 61.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 61.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται
 σε δαπάνη εργασιών 36.302,00€, Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% : 6.534,38 €, απρόβλεπτα 6.425,45€
 απολογιστικά 12,38 €, και Φ.Π.Α. (24%) 11.825,81€
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς από την έδρα της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου
Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος , από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ.1γ του 
Ν 4412/2016) μέχρι τις 4/1/2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350117  FAX επικοινωνίας 2534350109.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη
 διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου  www.iasmos.gr , εκτός του εντύπου
οικονομικής προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΙΣΜΕΤ ΚΑΔΗ
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΕΞΩΦΥΛΛΟ169.18 KB
PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ108.66 KB
PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ85.69 KB
PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ177.44 KB
PDF icon ΣΑΥ ΦΑΥ454.7 KB
PDF icon ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ365.64 KB
PDF icon ΤΕΥΔ939.79 KB
Αρχείο ΤΕΥΔ WORD63.55 KB
PDF icon ΕΣΥ516.82 KB
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ483.09 KB
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ127.35 KB