ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                            Ίασμος  1-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ.   10329  
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
  Έχοντας υπόψη:
Τις υπ’ αριθμό:
-4/2017, απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Ασωμάτων  και 121/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίσθηκε η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ  στον οικισμό Ρίζωμα και στη θέση ΒΟΣΚΟΧΑΡΑΔΡΑ, για τοποθέτηση κυψελών μελισσών.  
     - 64/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι εκμίσθωσης.
   Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 15η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση της παραπάνω περιγραφόμενης δημοτικής έκτασης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από το έτος της υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και  θα λήγει μετά από τέσσερα (4) χρόνια.
   Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι Ριζώματος και  να έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους προς το Δήμο Ιάσμου.
  Πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος κατά στρέμμα ορίζεται  σε  πενήντα (50) ΕΥΡΩ .
  Για να γίνει ένας δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ως εγγύηση, γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δημοσίου Ταμείου Κομοτηνής ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 της πρώτης προσφοράς.
  Εάν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από αυτόν  διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία. Επίσης να έχει και έναν εγγυητή για να υπογράψει τα Πρακτικά.
Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα αρμόδια όργανα.
 
  
 
 
               Ίασμος,  1   Νοεμβρίου   2017
 
                                                                                                                      Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
                                                                                                                      ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ335.82 KB