ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                         Ίασμος  16-5-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                   Αριθ. Πρωτ. 3605
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
 
  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμό  3 /2019  απόφαση της Δημοτικής  Κοινότητας Ιάσμου.
2. Την υπ’ αριθμό 77/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.000 τετρ. μέτρων στην περιοχή  Διαλαμπής για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. 
3. Την υπ’ αριθμό 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας    
  Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 29ην Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 12.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση της παραπάνω περιγραφόμενης έκτασης για την εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
  Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν οι δημότες του Δήμου Ιάσμου, κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους άλλη μισθωμένη Δημοτική έκταση για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό εκατό (100) ΕΥΡΩ.
Για να γίνει ένας δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ως εγγύηση, γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δημοσίου Ταμείου Κομοτηνής ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 της πρώτης προσφοράς.
  Εάν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από αυτόν  διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία. Επίσης να έχει και έναν εγγυητή για να υπογράψει τα Πρακτικά.
Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα αρμόδια.
 
 
 
                                                                                                            Ίασμος 16  Μαΐου  2018
                                                                                                  
                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                                                ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ