ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                         Ίασμος  10-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                   Αριθ. Πρωτ. 9501
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμό 5/2017 απόφαση της Δημοτικής  Κοινότητας Ιάσμου.
2. Την υπ’ αριθμό 116/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 2000 τετρ. μέτρων στην  κτηματική περιοχή της Διαλαμπής. 
3. Την υπ’ αριθμό 65/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας    
  Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 25ην Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση της παραπάνω περιγραφόμενης έκτασης για την εγκατάσταση και άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας.
  Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Διαλαμπής κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους άλλη μισθωμένη Δημοτική έκταση για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και να έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους προς το Δήμο Ιάσμου.
Πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό εκατό (100) ΕΥΡΩ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ως εγγύηση, γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δημοσίου Ταμείου Κομοτηνής ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 της πρώτης προσφοράς.
  Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από αυτόν  διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία. Επίσης να έχει και έναν εγγυητή για να υπογράψει τα Πρακτικά.
Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα αρμόδια όργανα.
 
 
 
                                                                                                          Ίασμος 10 Οκτωβρίου  2017
                                                                                                  
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
                                                                                              ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ