ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  ηλεκτρονικό διαγωνισμό  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερρη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ιάσμου>>
 με CPV 45233120-6 εκτιμώμενης αξίας 635.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 635.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών
371.941,64€ ,,Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% : 66.949,50€ , απρόβλεπτα 65.833,67€ και απολογιστικά 2.871,96€.
αναθεώρηση 4.500,00€, και Φ.Π.Α. 24% 122.903,23€
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης
και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου  www.iasmos.gr , εκτός του εντύπου
οικονομικής προσφοράς και του εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (TEYΔ) που διατίθεται υποχρεωτικά
μέσω της πλατφόρμας www.promitheus .gov.gr
 
3. Καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών είναι η Πέμπτη 14-11-2019 και ώρα 15.00 π.μ.
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ