ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ιάσμου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» , με κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του
κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου
ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Ο οικονομικός
φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης(€/MWh) κηρύσσεται ως ο
Ανάδοχος της προμήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε
1.076.072,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με αριθμό μελέτης 35Α/2017 και θα
βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Ιάσμου για τα Οικονομικά έτη 2018-2019. Φορέας
χρηματοδότησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Ιάσμου με χρήση 10ετούς διάρκειας
εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ: 20-7335.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ιάσμου με το συνολικό ποσό των
1.076.072,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το ποσό του Δανείου προέρχεται κατά 75%
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών
&Δανείων και το υπόλοιπο 25% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promiteheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι
31 /05/2018 .
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07/06/2018 και ώρα 09:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/07/2018 ώρα 15.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρου 6 του Ν.4155/13 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)».
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκαταστημένα σε :
α) κράτος-μέλος της ένωσης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων τα παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να
ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή
εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή
εμπορικά η βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους
(σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2. του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν
οι όροι όπως αυτοί αναλύονται στην διακήρυξη Δημάρχου Ιάσμου.
Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύηση συμμετοχής,
ποσού 17.356,00€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 α. 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.iasmos.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία αποστολής στην
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστιοσελίδα του Δήμου Ιάσμου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.iasmos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ.
Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες του διαγωνισμού δίνονται από την υπηρεσία του Δήμου και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για
διευκρινήσεις επί της μελέτης και των όρων του Διαγωνισμού από την Δ/νση Πολεοδομίας
Περιβάλλοντος και Τεχνικών υπηρεσιών.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η σχετική προκήρυξη
Σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Εφημερίδων στις
25/05/2018 (18-233157-001)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ