Αποστολή της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιάσμου.

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ        
 
                                       Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ   Α
 
 
Του πρακτικού της 3ης / 2018 συνεδρίασης της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29  Αυγούστου 2018.
                                         
                                           Αριθμός απόφασης :   3/2018
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η:  Διατύπωση απόψεων και εισηγήσεις, σχετικά με την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού, του Δήμου μας, έτους 2019.
    
    Στον Ίασμο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 10:οο π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, του Δήμου Ιάσμου μετά από την αρίθ.4345 από 13-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010.
    Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα τριών (43) μελών βρέθηκαν παρόντα  μόνο τέσσερα   ( 4 ) μέλη. ( η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα , άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.38522010).
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ    ΜΕΛΗ                                 
1)Ο Πρόεδρος  Καδή Ισμέτ                                                
2)Χισήμ Ιρφάν                                            
3) Αρήφ Μουμίν                                        
4) Χουσεϊν Γκαλήπ    
                                                                         
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                                                                   
1) Αμούτζας Κυριάκος                            
2) Κύρου Σαδήκ  Ταϊφούν                        
3) Δωροπούλου Δήμητρα                           
4) Χαλήλ Χαλήλ 
5) Σουργουτσίδου Μαριάνθη                       
6) Κούτρα Παναγιώτα                            
7) Λοτφή Ιλκαϊ                                                             
8)  Αγγελίδης Άγγελος                           
9) Γεμενετζής Σοφοκλής                             
10) Ουζουνίδης Γεώργιος                         
11) Μόσχος Μαρίνος                              
12) Χουσεϊν Σελβέρ                              
13) Καραγιάνη Αναστασία Αργυρώ                                             
14) Τσερκέζ Γιουσούφ  
15)  Μουσταφά Ερδάλ  
16)  Κόντο Σεφέρ  
17)  Σουλεϊμάν  Χασάν  
18)  Ιμάμ Μουζαφέρ  
19)  Χουσεϊν Σεβέν 
20)   Σαχουλίδης Χαράλαμπος  
21)   Μωραϊτης Ιωάννης  
22)   Τοπάλ Φερούχ   
23)   Γιουσούφ Γιουσούφ  
24)  Οργαντζή Σερήφ  
25)  Απτουραχμάν Τζεβάτ  
26)  Τασήμ Μουσδάτ  
27)  Ιμάμ Τζανέρ  
28) Μπαμπίδου  Αφροδίτη 
29)  Σουρτσέ Χουσνή  
30)  Εκπρόσωπος  ( Οικ. Επ. ) 
31)  Μπάτζιου Κων/νιά 
32) Κομίτη Ειρήνη  
33)  Μπούκας Ηλίας  
34)  Χουσεϊν Αδνάν  
35) Μπουρδούκ Αλήμ  
36) Αλεξίου Στρεργιαννή  
37) Αποστολίδου Ελένη  
38) Αναγνωστοπούλου Σεβαστή  
39) Μπορδούκ Νιχάτ
 
Στην συνεδρίαση  παρέστη  ο υπάλληλος του Δήμου μας, Τσολάκης Ελευθέριος, για την τήρηση των πρακτικών.
 
Ο  Πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο είπε ότι η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα , άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.38522010), δηλαδή για αύριο την ίδια ώρα. 
 
 
Στο σημείο αυτό λύθηκε η συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2018.
 
                           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επ. Διαβούλευσης
 
 
                                                  ΚΑΔΗ   ΙΣΜΕΤ
 
                                   
ΔΗΜΟΣ     ΙΑΣΜΟΥ
 
Σήμερα στις 4  Σεπτεμβρίου   2017 ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον από 31-7-2017 πίνακα του Προέδρου της Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης στον οποίο φαίνονται τα θέματα που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά την συνεδρίαση στις 30 Αυγούστου   2017 .
Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται.
 
Ο  ενεργήσας  την τοιχοκόλληση.
 
 
 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ