ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87/2019

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                          ΄Ιασμος 01 – 02 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                               Αριθ.πρωτ: 844
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα                                              
Τηλ.:  2534350105
FAΧ: 2534350109 
                  
                                    ΑΠΟΦΑΣΗ
                                ΑΡΙΘ. 87/2019
                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/ 2017.
3. Τις  προηγούμενες  αριθ.70/2017 637/2018 και 662/2018 αποφάσεις  Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός  της   παραίτησης   ενός  εκ των Αντιδημάρχων στις 31 Ιανουαρίου 2019    και την ανάγκη ορισμού νέου  για την υπόλοιπη δημοτική περίοδο για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και  την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
  Τροποποιούμε την αριθ.70/2017  απόφαση Δημάρχου  ως προς τα πρόσωπα και τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες  και ορίζουμε : 
Α.  τον κ.ΜΕΜΕΤ Οζτζιάν του Μεμέτ, κάτοικο Μίσχου Δ.Ιάσμου ως Αντιδήμαρχο, στη θέση του παραιτηθέντος  κ. ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ Χασάν του  Χαζήμ  ,  για το χρονικό διάστημα από 01-02-2019 έως  μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στις 31.08.2019    και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 
*     Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας  , κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
 
*    Θεμάτων    Παιδείας , Νεολαίας και Πολιτισμού.
 
β). Κατά τόπο αρμοδιότητες (για όλες τις δημοτικές ενότητες):
 
* Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις  αρμοδιότητες του Δήμου.
*  Χορηγεί άδειες πολιτικών γάμων και τελεί τους γάμους αυτούς.
* Εκδίδει  βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
* Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος με την παρούσα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά  και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες.
  
 
 
  Β.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΤΟΠΤΣΗ Ραμαδάν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ Μουζδάτ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.ΜΕΜΕΤ Οζτζιάν και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΣΕΡΗΦ Γκαλήπ  .  
Γ.   Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 637/2018 και 662/2018 αποφάσεις Δημάρχου.
    Δ.   Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα  ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ