ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 637/2018

                                    ΑΠΟΦΑΣΗ
                                ΑΡΙΘ. 637/2018
                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/ 2017.
3. Τις  προηγούμενες  αριθ. 70/2017 και 422/2017 αποφάσεις  Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός  της   παραίτησης   δύο εκ των Αντιδημάρχων στις 31 Αυγούστου 2018    και την ανάγκη ορισμού νέων  για την υπόλοιπη δημοτική περίοδο για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και  την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 637/2018154.17 KB