ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Ίασμος, 20.4.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 3174
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την υλοποίηση του Ε.Π «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2022»
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
 
ΤΙΤΛΟΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012)  στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 
6. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-3-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016). 
8. Την υπ’ αριθµ. 5175/27-1-2017–ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- (ΑΔΑ: Ω32Θ7ΛΒ-ΦΛ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ” µε Κωδικό ΟΠΣ 5002976 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Ανατολική  Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020”».
9. Την υπ΄ αριθµ. 22/2017- (ΑΔΑ: 6ΦΦΞΩΡΧ-Β3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου, µε θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου” µε κωδικό ΟΠΣ 5002976 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014–2020” και έγκριση απόφασης υλοποίησης  µε ίδια μέσα».
10. Την υπ΄ αριθµ. 23/14-3-2017-(Α∆Α:6ΝΑΤΩΡΧ-3Α5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου, µε θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου” µε κωδικό ΟΠΣ 5002976 στο Ε. Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014– 2020’’».
11. Την υπ’ αριθµ. 2757/30-3-2017  βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2022» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο Δήμο Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Ν. Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):