5/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σώστης      12-9-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.   4933
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
 
                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος       12-9-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  4933
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  4ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας  Μέγα Πιστού.
 
 
     Αριθμός  Απόφασης  5/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :   Εξέταση τεσσάρων (4) αιτήσεων  δημοτών μας, του ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ Μουμίν του Χαλήλ και της Φατμέ, ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΑΤ του Μουμίν και της Αϊσέ, της ΤΖΑΦΕΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΠΕΡΒΙΝ του Χασάν και της Χαμιέτ, και της ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ του Σαήν και της Αϊσέ,   για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ λάθους καταμέτρησης-διαρροής, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
 
  Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 4343/13-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Γιακούπ Τουργκαϊ, Πρόεδρος 
2) Χασάν Σερχάτ, μέλος.
3) Μουμίν Νιλαϊ,  μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών  από τέλη και δικαιώματα, λόγω λάθους καταμέτρησης,  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τους δημότες μας 1) ΧΑΛΗΛ  ΟΓΛΟΥ Μουμίν του Χαλήλ, 2)  ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ Φεράτ του Μουμίν, 3)  ΤΖΑΦΕΡ ΧΟΥΣΕΪΝ Περβίν του Χασάν, 4) ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ Γκιουλτέν του Σαήν και της Αϊσέ,  κάτοικοι Μέγα Πιστού,  είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο, ή έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή λάθους καταμέτρησης-διαρροής, βάσει των άρθρων 84 και της παρ. 3, και του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/2010. 
Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος,  για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ : 
                                              
 
 Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
Εγκρίνει  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του από τέλη και δικαιώματα, λόγω λάθους καταμέτρησης,  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τους παρακάτω  δημότες μας: 1)  από τον  ΧΑΛΗΛ  ΟΓΛΟΥ Μουμίν του Χαλήλ,  κάτοικο Μέγα Πιστού, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 38,οο€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. (4,94€), σύνολο 42,94€, 2) ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ Φεράτ του Μουμίν, κάτοικο Μέγα Πιστού, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 32,οο€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. (4,16€), σύνολο 36,16€, 3) ΤΖΑΦΕΡ ΧΟΥΣΕΪΝ Περβίν του Χασάν, κάτοικο Μέγα Πιστού, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 44,οο€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. (5,72€), σύνολο 49,72€, 4)  ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ Γκιουλτέν του Σαήν και της Αϊσέ, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 17,60€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. (2,29€), σύνολο 19,89€,όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της απόφασης αυτής.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2017.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
         Γιακούπ Τουργκαϊ                                          Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μέγα Πιστού     
          
                                                      ΓΙΑΚΟΥΠ    ΤΟΥΡΓΚΑΪ