4ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος     3-12-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΣΧΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.   6961
 
 
 
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  4ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Μίσχου.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  5/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :    Εξέταση μίας (1) αίτησης δημότη μας, του ΤΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ Μουμίν  του Τεφήκ και της Αϊσέ,  κάτοικο Μίσχου ,  για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
 
  Στο  Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη, σήμερα στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Μίσχου, μετά από την υπ’ αριθ.         6633/20-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) ΟΣΜΑΝ  Σελαετην, Πρόεδρος 
 
2) Ιμπράμ Χαλήτ, μέλος.
 
3) Σακαλή Εσεγκιούλ, μέλος.
 
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑΣ
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών  από τέλη ύδρευσης και δικαιώματα, λόγω λάθους καταμέτρησης κατανάλωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από  τον δημότη μας:  1) ΤΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ Μουμίν  του Τεφήκ και της Αϊσέ,  κάτοικο Μίσχου,  είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο, ή έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή λάθος καταμέτρησης, βάσει των άρθρων 84 και της παρ. 3, και του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/2010. 
Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος,  για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ :  
 
 
 
 :
                                              
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
Εγκρίνει   την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. ,  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον παρακάτω  δημότη μας: 1)  από τον  ΤΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ Μουμίν  του Τεφήκ και της Αϊσέ,  κάτοικο Μίσχου, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 65,87€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. (8,49€), σύνολο 74,36€,   όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2018.
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Οσμάν  Σελαετήν                                              Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μίσχου       
          
                                                   ΟΣΜΑΝ   ΣΕΛΑΕΤΗΝ