3ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    1-11-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΣΧΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  6232
 
 
 
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  3ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Μίσχου.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  4/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :    Κατάτμηση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου Ιάσμου, στον οικισμό Μίσχου,     ( περιοχή γηπέδου ) .
 
 
  Στο  Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη, σήμερα στις Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Μίσχου, μετά από την υπ’ αριθ.         5990/23-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) ΟΣΜΑΝ  Σελαετην, Πρόεδρος 
 
2) Ιμπράμ Χαλήτ, μέλος.
 
3) Σακαλή Εσεγκιούλ, μέλος.
 
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑΣ
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, στον οικισμό μας, και συγκεκριμένα στην περιοχή γηπέδου, υπάρχει δημοτική έκταση 01, ιδιοκτησία Δήμου Ιάσμου, με στοιχεία            ( Α1Α2Α3—Α51Α52Α1 ) εμβαδού 17.598,13 τ.μ. σύμφωνα με το από 10/2018, τοπογραφικό διάγραμμα, του διπλωματούχου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού κ. Στέφανου Σύρμου. 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι ο Δήμος μας θέλει να κάνει κατάτμηση του ανωτέρω οικοπέδου σε τρία τμήματα, για την έκδοση αδείας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου. Τα τμήματα δε που θα προκύψουν μετά την κατάτμηση θα είναι τα εξής: 1) Α ( Α30Α31—Α41Β1Β2—Β7Α29Α30 ) εμβαδού 2083,25τ.μ. 2) Β ( Β1Β2—Β7Α29Α30Α28Α27Α26Α25Β8Β9Β10Α2Α1Α52Α51Α50-Α49Α48Α47Α46Α45Α44Α43Α42Α41Β1 ), ΕΜΒΑΔΟΎ 10340,34τ.μ.3) και Γ ( Β10Α3Α4—Α24Β8Β9Β10 ) εμβαδού 5174,54τ.μ., βάσει του παραπάνω τοπογραφικού που αναφέραμε.
 
Στην συνέχεια από  τους παρισταμένους συμβούλους, ελέγχθηκε το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, για να καταλάβουν που ακριβώς βρίσκετε η ανωτέρω δημοτική έκταση, και τα τμήματα που θα προκύψουν μετά την κατάτμηση  .   
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, και το από 10/2018, τοπογραφικό διάγραμμα, του διπλωματούχου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού κ. Στέφανου Σύρμου,  και όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις  της παρ. 1 β’ και γ’   του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, ΟΜΟΦΩΝΑ: 
 :
                                              
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
 
 
 Συμφωνεί να  γίνει κατάτμηση της δημοτικής έκτασης 01, ιδιοκτησίας Δήμου Ιάσμου, με στοιχεία            ( Α1Α2Α3—Α51Α52Α1 ) εμβαδού 17.598,13 τ.μ. σύμφωνα με το από 10/2018, τοπογραφικό διάγραμμα, του διπλωματούχου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού κ. Στέφανου Σύρμου. 
Τα τμήματα δε που θα  προκύψουν μετά την κατάτμηση θα είναι τα εξής: 1) Α ( Α30Α31—Α41Β1Β2—Β7Α29Α30 ) εμβαδού 2083,25τ.μ. 2) Β ( Β1Β2—Β7Α29Α30Α28Α27Α26Α25Β8Β9Β10Α2Α1Α52Α51Α50-Α49Α48Α47Α46Α45Α44Α43Α42Α41Β1 ), ΕΜΒΑΔΟΎ 10340,34τ.μ.3) και Γ ( Β10Α3Α4—Α24Β8Β9Β10 ) εμβαδού 5174,54τ.μ., βάσει του παραπάνω τοπογραφικού που αναφέραμε.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018.
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Οσμάν  Σελαετήν                                              Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μίσχου       
          
                                                   ΟΣΜΑΝ   ΣΕΛΑΕΤΗΝ