2ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σώστης     6-8-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ. 4226
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
 
                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     
 
 
 
 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Μέγα Πιστού.
 
 
 
Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας  Μέγα Πιστού, που συνεδρίασε στις 24 Ιουλίου 2018 .
 
 
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
                                                                         ΓΙΑΚΟΥΠ   ΤΟΥΡΓΚΑΪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    6-8-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  4226
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  2ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας  Μέγα Πιστού.
 
 
     Αριθμός  Απόφασης  3/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :   Εξέταση της υπ.  αριθ. 3556/26-6-2018 αίτησης του κ. ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, Προέδρου του Δ.Σ του συνεταιρισμού ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ, βάσει της οποίας θέλουν από τον Δήμο μας, παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης με την  οποία συνορεύει το με στοιχεία  Μ1-Μ2-Μ3-Μ4-Μ5-Μ6-Μ1 ακίνητο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 20-3-2018 Τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Κλάδου Αικατερίνης.                 
 
 
 Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 3918/18-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Γιακούπ Τουργκαϊ, Πρόεδρος 
2) Χασάν Σερχάτ, μέλος.
3) Μουμίν Νιλαϊ,  μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, με  την υπ.  αριθ. 3556/26-6-2018 αίτησης ο κ. ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, Πρόεδρος του Δ.Σ του συνεταιρισμού ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ,  θέλουν από τον Δήμο μας, παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης με την  οποία συνορεύει το με στοιχεία  Μ1-Μ2-Μ3-Μ4-Μ5-Μ6-Μ1 ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία: ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΘΙΑ, της κτηματικής περιοχής οικισμού Μέγα Πιστού,  όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 20-3-2018 Τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Κλάδου Αικατερίνης, διότι μόνο με παραχώρηση δουλείας διόδου, μπορούν να έχουν πρόσβαση στον επαρχιακό δρόμο.                
 
 
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού, πρέπει να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά, για το αίτημα του  κ. ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ , ο οποίος ζητά με την υπ’ αριθ. 3556/26-6-2018 αίτησή του από τον Δήμο μας, παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης με την  οποία συνορεύει το με στοιχεία  Μ1-Μ2-Μ3-Μ4-Μ5-Μ6-Μ1 ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία: ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΘΙΑ, της κτηματικής περιοχής οικισμού Μέγα Πιστού,  όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 20-3-2018 Τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Κλάδου Αικατερίνης,  για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών-παραγωγών  καπνού της περιοχής μας.  
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι  βάσει της παρ. 4 του άρθρου 83 και της παρ. 1 δ και στ’  του άρθρου 84 του Ν.3852/2010,  η Τοπική Κοινότητα έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά για παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια της Δημ. Κοινότητας, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τελικά εάν συμφωνεί ή όχι. 
Στην συνέχεια από  τους παρισταμένους συμβούλους, ακολούθησε διαλογική συζήτηση , για να καταλάβουν που ακριβώς βρίσκετε η Δημοτική έκταση μέσω της οποίας ζητούν παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης, εκφέροντας την γνώμη ότι η ανωτέρω  κοινόχρηστη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, δηλαδή του οικισμού Μέγα Πιστού. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  την υπ’ αριθ. 3556/26-6-2018 αίτηση του Προέδρου ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ , και όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 και της παρ. 1 δ΄ και στ’  του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, ΟΜΟΦΩΝΑ:
                                              
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
 
Συμφωνεί  και εισηγείται θετικά προς το Δημ. Συμβούλιο, για το αίτημα του  κ. ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, Πρόεδρου  του Δ.Σ του συνεταιρισμού ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ, και γνωμοδοτεί θετικά            ( δηλαδή συμφωνεί ) για την  παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω της δημοτικής έκτασης με την  οποία συνορεύει το με στοιχεία  Μ1-Μ2-Μ3-Μ4-Μ5-Μ6-Μ1 ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία: ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΘΙΑ, της κτηματικής περιοχής οικισμού Μέγα Πιστού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 20-3-2018 Τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Κλάδου Αικατερίνης, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών-παραγωγών  καπνού της περιοχής μας,  εκφέροντας την γνώμη ότι η ανωτέρω δημοτική έκταση που θα παραχωρηθεί για δουλεία διόδου, δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, δηλαδή του οικισμού Μέγα Πιστού.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2018.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
         Γιακούπ Τουργκαϊ                                          Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μέγα Πιστού     
          
                                                      ΓΙΑΚΟΥΠ    ΤΟΥΡΓΚΑΪ
 
 
ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
1)  Χασάν  Σερχάτ, Μέλος.
 
2) Μουμίν Νιλαϊ,  Μέλος.
 
 
 
 
 
Σήμερα στις 3 Αυγούστου  2018, ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Σώστη, τον από 18-7-2018 πίνακα του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας Μέγα Πιστού, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την συνεδρίαση στις  24 Ιουλίου 2018 .
 
 
   Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση 
 
 
 
    ΤΣΟΛΑΚΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ