2ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σώστης    6-8-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.   4225
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
 
                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     
 
 
 
 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Μέγα Πιστού.
 
 
 
Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας  Μέγα Πιστού, που συνεδρίασε στις 24 Ιουλίου 2018 .
 
 
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
                                                                         ΓΙΑΚΟΥΠ   ΤΟΥΡΓΚΑΪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    6-8-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  4225
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  2ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας  Μέγα Πιστού.
 
 
     Αριθμός  Απόφασης  2/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :        Εξέταση της υπ.  αριθ. 6034/24-1-2018 αίτησης των: Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσοβαλάντης, κάτοικος Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ,  κάτοικος Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑΣ Χρήστος, κάτοικος Κομοτηνής,   με την οποία ζητούν άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  στον οικισμό Μέγα πιστού, και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Μέγα Πιστού αναδασμού 2004, στο υπ’ αριθ. 147 τεμάχιο.
           
 
 
 Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 3918/18-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Γιακούπ Τουργκαϊ, Πρόεδρος 
2) Χασάν Σερχάτ, μέλος.
3) Μουμίν Νιλαϊ,  μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, με  
την υπ.  αριθ. 6034/24-1-2018 αίτηση οι: Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσοβαλάντης, κάτοικος Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ,  κάτοικος Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑΣ Χρήστος, κάτοικος Κομοτηνής,   με την οποία ζητούν άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  στον οικισμό Μέγα πιστού, και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Μέγα Πιστού αναδασμού 2004, στο υπ’ αριθ. 147 τεμάχιο.
 
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού, πρέπει να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά, για το αίτημα των:  Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσοβαλάντης, κάτοικος Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ,  κάτοικος Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑΣ  Χρήστος, κάτοικος Κομοτηνής,   οποίοι  με την υπ.  αριθ. 6034/24-1-2018 αίτηση ζητούν άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  στον οικισμό Μέγα πιστού, και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Μέγα Πιστού αναδασμού 2004, στο υπ’ αριθ. 147 τεμάχιο.
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι  βάσει  του άρθρου 83 και  του άρθρου 84 του Ν.3852/2010,  η Τοπική Κοινότητα έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά για θέματα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τελικά εάν συμφωνεί ή όχι. 
Στην συνέχεια από  τους παρισταμένους συμβούλους, ακολούθησε διαλογική συζήτηση , για να καταλάβουν που ακριβώς βρίσκετε η Δημοτική έκταση που ζητάν οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  την υπ’ αριθ. 6034/24-1-2018 αίτηση των: Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσοβαλάντης, κάτοικος Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ,  κάτοικος Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑΣ Χρήστος, κάτοικος Κομοτηνής,   με την οποία ζητούν άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  στον οικισμό Μέγα πιστού, και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Μέγα Πιστού αναδασμού 2004, στο υπ’ αριθ. 147 τεμάχιο, και όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 83  και   του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, ΟΜΟΦΩΝΑ:
                                              
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
 
Συμφωνεί και εισηγείται θετικά προς το Δημ. Συμβούλιο, για το αίτημα των: Α) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ  Χρυσοβαλάντης, κάτοικος Κομοτηνής, Β) ΔΑΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος ,  κάτοικος Πολυάνθου, και Γ) ΚΑΛΦΑΣ Χρήστος, κάτοικος Κομοτηνής, οι οποίοι   με την υπ’ αριθ. 6034/24-1-2018 αίτηση τους  ζητούν άδεια εκσκαφής ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  στον οικισμό Μέγα πιστού, και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Μέγα Πιστού αναδασμού 2004, στο υπ’ αριθ. 147 τεμάχιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018.
      Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Γιακούπ Τουργκαϊ                                             Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μέγα Πιστού     
          
                                                      ΓΙΑΚΟΥΠ    ΤΟΥΡΓΚΑΪ
 
 
ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
1)  Χασάν  Σερχάτ, Μέλος.
 
2) Μουμίν Νιλαϊ,  Μέλος.