2ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αμαξάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      27-12-2018
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  7435 
ΑΜΑΞΑΔΩΝ
 
                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     
 
 
 
 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ.  6/2018 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.
 
 
 
Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Αμαξάδων, που συνεδρίασε στις  17 Δεκεμβρίου 2018 .
 
 
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
                                                                          ΧΑΛΗΛ     ΑΪΝΤΙΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος     27-12-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 ΑΜΑΞΑΔΩΝ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  7435
 
 
 
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  2ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  6/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :   : Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους τιμολόγησης-και εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
.  
 
  Στον οικισμό Αμαξάδων και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Αμαξάδων, μετά από την υπ’ αριθ. 7114/11-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Χαλήλ Αϊντίν, Πρόεδρος 
 
 
2) Αλμπανίδης  Κων/νος, μέλος.
 
3) Μπουγιουκλή Μινεβέρ, μέλος.
 
 
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :   Κ Α Ν Ε Ν Α Σ
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε  ότι  έχουμε  μία    (1)  αίτηση δημότη  μας για διαγραφή χρεών λόγω λάθους τιμολόγησης-και εκ παραδρομής χρέωσης από  τους βεβαιωτικούς καταλόγους. Του : 1) ΟΣΜΑΝ  Μουμίν του Μουμίν  , κάτοικος οικισμού Αμαξάδων.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα δημοτών τα οποία χρεώθηκαν δύο φορές, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, βάσει της παρ 3 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010,  η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος με τις αιτήσεις των  δημοτών μας, στους οποίους χρεώθηκαν διάφορα ποσά παραδρομής, για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  πρότεινε να διαγραφούν τα χρέη από τους  δημότες μας που χρεώθηκαν εκ παραδρομής, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 83, καθώς επίσης και την παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ : 
                                              
  Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
Εγκρίνει  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους από τέλη και δικαιώματα, λόγω λάθους τιμολόγησης-και εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον παρακάτω  δημότη μας: 1)  από τον ΟΣΜΑΝ  Μουμίν του Μουμίν  , κάτοικο Αμαξάδων, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 100€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. 13€, συνολικά το ποσό των 113€, όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2018.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Χαλήλ  Αϊντίν                                                 Ακολουθούν υπογραφές   
                                           
                                           Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Πολυάνθου      
                                                    
 
                                                        ΧΑΛΗΛ     ΑΪΝΤΙΝ