1ης/2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος     11-5-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3256
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  1ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σώστη.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  1/2018
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : Εξέταση της υπ’ αριθ. 2433/18-4-2018, αίτησης του Τεφήκ Ιρφάν, και λοιπών τριών, με την οποία ζητούν την διάνοιξη δρόμου, στην δυτική πλευρά του Δημοτικού σχολείου οικισμού Σώστη, πλησίον ρέματος, ( συνέχεια του πάρκου άνω μαχαλάς).
 
 
 Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 3033/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Καλπάνης  Βασίλειος, Πρόεδρος 
2) Χουσεϊν Νετζιμπετήν, μέλος.
3) Τσακρίδου Μαρινέλη- Μαρία, μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, με την  υπ’ αριθ.  2433/18-4-2018 αίτηση, ο Τεφήκ Ιρφάν, και λοιποί τρεις,  ζητούν την διάνοιξη δρόμου, στην δυτική πλευρά του Δημοτικού σχολείου οικισμού Σώστη, πλησίον ρέματος, ( συνέχεια του πάρκου άνω μαχαλάς).   
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι  βάσει  του άρθρου 83 και   του άρθρου 84 του Ν.3852/2010,  η Τοπική Κοινότητα έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά για διανοίξεις δρόμων, κ.λ.π.,  μέσα στα όρια της Τοπικής. Κοινότητας, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τελικά εάν συμφωνεί ή όχι για τις περαιτέρω ενέργειες.. 
Στην συνέχεια από  τους παρισταμένους συμβούλους, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, για να καταλάβουν που ακριβώς βρίσκετε το μέρος όπου ζητάν να γίνει διάνοιξη του δρόμου, κατά την οποία ο Πρόεδρος, και η Τοπική Σύμβουλος κ. Τσακρίδου Μαρία,  εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, και είπαν ότι θα ψηφίσουν αρνητικά, διότι την διάνοιξη του δρόμου που ζητά ο Τεφήκ Ιρφάν, και λοιποί τρεις, με την  υπ’ αριθ.  2433/18-4-2018 αίτηση του, πρέπει να γίνει μέσα από ιδιόκτητο κτήμα ( και συγκεκριμένα του κ. ΧΑΣΑΝ Μεσούτ ) , στο οποίο είναι σπαρμένες ελιές.   ενώ ο  τοπικός σύμβουλος, κ. Χουσεϊν Νετζιμπετίν, ήταν θετικός για την διάνοιξη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. 2433/18-4-2018, αίτηση του Τεφήκ Ιρφάν, και λοιπών τριών, με την οποία ζητούν την διάνοιξη δρόμου, στην δυτική πλευρά του Δημοτικού σχολείου οικισμού Σώστη, πλησίον ρέματος, και τις διατάξεις των άρθρων 83 και    84 του Ν.3852/2010, και κατόπιν ψηφοφορίας, κατά τη οποία,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καλπάνης Βασίλειος, και η Τοπική Σύμβουλος κ. Τσακρίδου Μαρία, ήταν αρνητικοί ( είπαν όχι ),  λέγοντας ότι δεν συμφωνούν με την διάνοιξη δρόμου που προαναφέραμε,  ενώ ο  τοπικός σύμβουλος, κ. Χουσεϊν Νετζιμπετίν, ήταν θετικός για την διάνοιξη.
                  
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
 
Κατά πλειοψηφία δύο (2) υπέρ και μίας (1) κατά:
Ότι δεν συμφωνεί να γίνει διάνοιξη δρόμου, στην δυτική πλευρά του Δημοτικού σχολείου οικισμού Σώστη, πλησίον ρέματος, ( συνέχεια του πάρκου άνω μαχαλάς), την οποία ζητούν με την  υπ’ αριθ.  2433/18-4-2018 αίτηση, ο Τεφήκ Ιρφάν, και λοιποί τρεις,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
          Καλπάνης Βασίλειος                                          Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Σώστη      
          
                                            ΚΑΛΠΑΝΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
 
ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
1)  Τσακρίδου Μαρινέλη Μαρία Μέλος.
 
2) ΧΟΥΣΕΪΝ Νετζιμπετήν,  Μέλος.