14-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ίασμος    14-10-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΧΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. 7521 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
14-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   14-10-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ                                                         Αριθ. Πρωτ. 7505 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
09-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ίασμος  09-10-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΑΞΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. 7014 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
04-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος  04/10

02-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος 30/09/2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΛΠΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.6771  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
14-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ίασμος    14-10-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΧΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. 7521 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
14-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   14-10-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ                                                         Αριθ. Πρωτ. 7505 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
09-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ίασμος  09-10-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΑΞΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. 7014 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
02-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος 30/09/2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΛΠΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.6771  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
30-09-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου για
30-09-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου για
09-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    Αριθ.πρωτ: 6219
Τηλ.:  2534350100
14-08-2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
29-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή
04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ