18-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   18-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 2957
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      18-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2960
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Απριλίου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2947 -  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18-04-2019
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   18  Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2946  – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   18-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 2957
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      18-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2960
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Απριλίου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2947 -  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18-04-2019
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   18  Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2946  – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
03-04-2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
20-03-2019
             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
14-02-2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιιιής για την προμήθεια
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ