12-09-2019
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-9-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 6312 
12-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6314
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                     
12-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6313
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                     
10-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 09– 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                     Αριθ.Πρωτ: 6246
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
09-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    Αριθ.πρωτ: 6219
Τηλ.:  2534350100
12-09-2019
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-9-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 6312 
12-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6314
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                     
12-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6313
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                     
10-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 09– 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                     Αριθ.Πρωτ: 6246
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
09-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    Αριθ.πρωτ: 6219
Τηλ.:  2534350100
09-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    Αριθ.πρωτ: 6219
Τηλ.:  2534350100
14-08-2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
29-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή
04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
20-05-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,16.05.2019

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ