18-12-2018
Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ και ΤΕΒΑ
 
14-12-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       14-12-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  7207
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
13-12-2018

Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων  της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμεί

11-12-2018
ΘΕΜΑ:  Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια  «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» στο Δήμο Ιάσμου, προϋπολογισμού 761.035,00 ευρώ.
 
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
18-12-2018
Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ και ΤΕΒΑ
 
14-12-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       14-12-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  7207
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
13-12-2018

Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων  της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμεί

11-12-2018
ΘΕΜΑ:  Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια  «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» στο Δήμο Ιάσμου, προϋπολογισμού 761.035,00 ευρώ.
 
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
20-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται
19-11-2018
Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
07-11-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

02-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                          Ίασμος    2.11.2018
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 6259

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ