21-02-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  20-2-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  1319
 
 
                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος        12-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ   1155
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

16-02-2018
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   14-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1196
09-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1089
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

09-02-2018
                       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΙΑΣΜΟΣ 7 Φεβρουαρίου 2018  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ             Αριθ. Πρωτ. 1053                             
21-02-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  20-2-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  1319
 
 
                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος        12-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ   1155
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

16-02-2018
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   14-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1196
09-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1089
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

09-02-2018
                       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΙΑΣΜΟΣ 7 Φεβρουαρίου 2018  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ             Αριθ. Πρωτ. 1053                             
19-12-2017
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
06-12-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

05-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
01-11-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                            Ίασμος  1-11-2017

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ