19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  31-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  8079
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  31-8-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  8080

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  31-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  8077
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

14-09-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  14  Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -8580–  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13-09-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                           Ίασμος  12-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.8458     
 
19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  31-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  8079
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  31-8-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  8080

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  31-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  8077
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            

14-09-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  14  Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -8580–  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13-09-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                           Ίασμος  12-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.8458     
 
13-07-2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
13-06-2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων (άρθρο 118 παρ. 5
του Ν. 4412/2016) ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ