Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  12 Σεπτεμβρίου 2017  
2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  8492 ––  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 13ην Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα  14.00 με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση για κατάρρευση γέφυρας Κομψάτου και αντιμετώπιση προβλημάτων που επιφέρει .  
 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. . 
 
                                                                          
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
 
                                    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ