ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  4-9-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  8127

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Προς τα μέλη του συμβουλίου της Δημ/κής Κοινότητας Ασωμάτων.

    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων καλεί τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας:

1)    ΧΑΣΑΝ  ΕΡΟΛ Αντ/δρο Δημ. Κοινότητας.
2)    ΙΣΜΑΗΛ  ΣΑΛΗ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
3)    ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
4)    ΜΕΧΜΕΤ  ΜΕΜΠΡΟΥΚΕ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.

Σε συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασωμάτων στις 8 Σεπτεμβρίου 2017
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1)    Αποδοχή ή μη παραιτήσεων του κ. Μπαλτζή Σερδάρ, και Χασάν Ερόλ , από τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα, της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων.

2)    Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων.

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                        ΜΠΑΛΤΖΗ    ΣΕΡΔΑΡ