ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 10 Μσρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  2053––  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 14ην   Μαρτίου   2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  15.00  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ιάσμου» µε κωδικό ΟΠΣ 5002976 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και Έγκριση Απόφασης υλοποίησης µε ίδια μέσα 
2. Πρόσληψη προσωπικού µε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη µε τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ιάσμου. 
3. Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου»
4. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017»
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017.
6. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Κομοτηνής για την υλοποίηση του έργου <<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ ΙΑΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ >> και     εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.
7. Υποβολή έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Εγκριση απόφασης Δ.Σ του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) περί << τροποποίησης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 >>.
10. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) καθώς και αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου. 
11. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο <<ανάπλαση τριών πλατειών Δήμου Ιάσμου – πλατεία Ασωμάτων >>
12. Εγκρίνονται πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου. 
14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, εκτέλεσης εργασιών μικρών έργων.
15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Αφαίρεση θέσεων από λαϊκές αγορές  λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.
17. ΄Εγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου  της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης  και απολογισμού  οικονομικού έτους 2016. 
18. ΄Εγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου  της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης  και απολογισμού  οικονομικού έτους 2016. 
19. `Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2016.
20. Τροποποίηση της 109/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων σχολικών επιτροπών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) «ενιαία σχολική επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης» και β) «ενιαία σχολική επιτροπή Δημοσίων Σχολείων  Α/θμιας εκπαίδευσης.  
21. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τις επετείους 25ης Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2017.
22. Οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
23. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου.
24. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους 
25. Διάλυση σύμβασης μεταξύ της Χουσεϊν ογλού Χανιφέ κατοίκου Σάλπης και του Δήμου Ιάσμου για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 600 τετρ. μέτρων στην αγροτική περιοχή Σάλπης
26. Κοπή περίπου τριάντα (30) δένδρων πτελαίας που βρίσκονται παραπλεύρως της δημοτικής οδού Σάλπης – Ν. Καλλίστης σε δημοτική έκταση λόγω επικινδυνότητας για την κυκλοφορία των οχημάτων.
27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΟΥΡΤ Μακπουλέ  του Μεχμέτ, κατοίκου Σώστη, για παραχώρηση από το υπ’ αριθ. 474 τεμάχιο, του αναδασμού Σώστη, έτους 2004, τεμάχιο εμβαδού 15.900τ.μ. για μονοετή καλλιέργεια  για  πέντε (5) έτη.
28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΜΕΤ Κενάν, του Ρασήμ, κατοίκου Μέγα Πιστού, με την οποία ζητά  από τον Δήμο Οικονομική ενίσχυση  λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην αποθήκη της οικίας του.
29. Συζήτηση επί αιτήσεων ΧΑΣΑΝ Σιασινέ του Αλή Ρεμζή, κατοίκου Ασωμάτων, για παραχώρηση 500τ.μ. κοινόχρηστης έκτασης, στον οικισμό Ρίζωμα, και στην θέση ΒΟΣΚΟΧΑΡΑΔΡΑ, για τοποθέτηση μελισσιών .  
30. <<Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΙΟΣΕ Αθανάσιου περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης για δενδροκαλλιέργεια >>
31. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών 
 
 
 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
 
                                    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ