ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    31-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 8075
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
      1)  Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος  Οικ. Επ .
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις     4-9-2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, και υποβολή  
          προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 
 
      2) Σύνταξη έκθεσης για το B ΄  τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του 
          προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού,  του Δήμου Ιάσμου, και 
          υποβολή του στο Δ.Σ. για έγκρισή του. 
 
3) Έγκριση 6ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 
      και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της. 
 
4) Έγκριση 1ου πρακτικού ( του    επαναληπτικού διαγωνισμού ), του  
     ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, βάσει  των  διατάξεων του 
     Ν.4412/2016, όπως ισχύει  σήμερα, για την προμήθεια 
            υγρών  καυσίμων.
 
 
 
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ