ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    11-7-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 6500
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
      1)  Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος  Οικ. Επ .
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις     17-7-2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1)  Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2017.
 
2) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης, ( για τον δεύτερο 2ο επαναληπτικό διαγωνισμό ), για την προμήθεια  υλικών συντήρησης-επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης, Δήμου Ιάσμου,  προϋπολογισμού 55.000€ με ΦΠΑ.
 
     3) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης, ( για τον δεύτερο 2ο 
         επαναληπτικό διαγωνισμό ), του   ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, βάσει  
         των  διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως ισχύει  σήμερα, για την προμήθεια 
         υγρών  καυσίμων.
 
4) Έγκριση  μελέτης και όρων δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
      ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ. συνολικού προϋπολογισμού μαζί με το Φ.Π.Α.
       55.924,32€, με τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
     5)  Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού, έτους 2016, του Δήμου Ιάσμου.
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ