ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων (άρθρο 118 παρ. 5
του Ν. 4412/2016) ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2017