ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 30– 10 - 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 16075

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.

Τηλ. 2534022591-2531352613

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μαντρατζή Χασάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.

2) Χαφούζ Οσμάν Μουσταφά, μέλος Οικ. Επιτροπής.

3) Τοπτσή Ραμαδάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.

4) Μεμέτ Οζτζιάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.

5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.

6) Ρόϊδος Αντώνιος, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις 13-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

1) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και διάθεση δαπανών.

 


2) Έγκριση του από 10-10-2012 πρακτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, του έργου: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 50.000€.

 

3) Επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. έτους 2012.

 
4) Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 12.000€

 

5) Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 12.000€.

 


6) Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών : Εργασίες παρακολούθησης και διοίκησης

του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ , προϋπολογισμού 18450€.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ