Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 18 Μαίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 4273 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 24Η  Μαϊου  2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18.00  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ >>
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΜΙΣΧΟΥ»
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: <<κάλυψη τσιμενταυλάκων στον οικισμό Αμβροσίας>>
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου. 
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο : <<Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 23 του Ν. 3889/2010 για το Δήμο Ιάσμου >>
6. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο : <<υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και διαχείρισης δικτύου Δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου  Ιάσμου >>
7. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο <<επισκευή συντήρηση αντλιοστασίων – γεωτρήσεων Δ.Ε Σώστου>> (αρδευτική γεώτρηση Μίσχου)
8. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: <<επισκευή συντήρηση αντλιοστασίων – γεωτρήσεων Δ.Ε Αμαξάδων >>
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: <<επισκευή συντήρηση αντλιοστασίων – γεωτρήσεων Δ.Ε Σώστου>>
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
11. Υποβολή έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
12. πρόσληψη δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013
13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τον Δήμο (παρ. 1 άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
14. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών προς Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση .
15. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων   ( Β΄ κατανομή 2017).
16. Συζήτηση επί αιτήσεως Χισήμ Αμέτ περί μίσθωσης κοινόχρηστου αγρού.
 
 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
                                    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ