Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 19 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 3159–  
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 25Η  Απριλίου   2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  15.00  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. ΄Εγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων.
2. συζήτηση περί μη πληρωμής των δεδουλευμένων συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας των οποίων η σύμβαση έχει παραταθεί αυτοδίκαια βάση Νόμου. 
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Κομοτηνής για την υλοποίηση του έργου <<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ ΙΑΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ >> και     εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.
5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 1 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ» του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 949709).
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 3 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ» του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 949709)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ»
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΑΣΜΟΥ».
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
10. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»
11. Παράταση προθεσμίας της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 1 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ» του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 949709) 
12. Παράταση προθεσμίας της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 2 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ» του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 949709)
13. Παράταση προθεσμίας της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» υποέργο 3 «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ» του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 949709)
14. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου. 
15. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
16. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τοπικών επιτροπών άρδευσης.
17. Αφαίρεση θέσεων από λαϊκές αγορές  λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.
18. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών προς Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση .
19. Συζήτηση επί αιτήσεως << ΚΡΕΑΤΑ –ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ε.ΕΠΕ. ΚΡΕ.ΔΕ.Κ Ε.Π.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ- ΔΕΡΜΑΤΩΝ >> για λύση της από 15-9-2009 σύμβασης μίσθωσης Δημοτικής έκτασης 1.464,05 τ.μ στην περιοχή Ληνού. 
20. Συζήτηση επί αιτήσεως Βαλέρα Ιωάννη  από Διαλαμπή Ροδόπης περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφική μονάδα  
21. Επανεξέταση αίτησης   ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ Τζανσέλ  του Φεβζή, κατοίκου Πολυάνθου, για παραχώρηση από το υπ’ αριθ. 44 τεμαχίου, εμβαδού 5.000τ.μ. στο αγρόκτημα του οικισμού Πολυάνθου, για ανέγερση βιοτεχνίας ξύλου, για 25 έτη.
22. Κοπή δένδρων ( πεύκων ) εντός του οικισμού Σώστη .
23. Συζήτηση επί αιτήσεως Χισήμ Αμέτ περί μίσθωσης κοινόχρηστου αγρού.
24. Συζήτηση επί αιτήσεως Λάσκαρη Κωνσταντίνου περί ανταλλαγής αγροτεμαχίων με δημοτική έκταση .
25. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
26. Αίτηση για μείωση μισθώματος Τουριστικού Περιπτέρου.
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
                                    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ