ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                           Ίασμος  12-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.8458     
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
  Έχοντας υπόψη:
Τις υπ’ αριθμό:
-11/2017, απόφαση του συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ιάσμου  και 122/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίσθηκε η εκμίσθωση αποθήκης 161,80 τ.μ που βρίσκεται πλησίον στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον οικισμό Ιάσμου με  αριθμ. τεμ. 199   
     - 55/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι εκμίσθωσης.
   Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις 27/9/2017  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημέρα Αναφοράς στη σύμβαση και  θα λήγει μετά από δέκα (10) χρόνια.
   Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν όλοι οι  Έλληνες πολίτες και κατά προτίμηση οι δημότες του Δήμου Ιάσμου απαραίτητη προϋπόθεση  να έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους προς το Δήμο Ιάσμου.
  Πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος  ορίζεται  σε  0,50 ΕΥΡΩ το τ.μ δηλ. ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτά  (80,90) ευρώ το μήνα.
  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, ως εγγύηση, γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δημοσίου Ταμείου Κομοτηνής ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% του διετούς τουλάχιστον ορίου πρώτης προσφοράς μισθώματος 194 ευρώ.
  Εάν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από αυτόν  διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία. Επίσης να έχει και έναν εγγυητή για να υπογράψει τα Πρακτικά.
  
 
 
 
               Ίασμος,  12  Σεπτεμβρίου   2017
 
                                                                                                                      Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
                                                                                                                      ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ