Αποστολή της υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      10-3-2017  
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ. 3023
 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     
 
 
 
 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ.  2/2017 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
 
Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 2/201 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου, που συνεδρίασε στις  4 Απριλίου 2017 .
 
 
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
                                                                          ΧΟΥΜΕΤ    ΜΟΥΜΙΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    10-4-2017 
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3023
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  2ης/2017  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  2/2017
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : Εξέταση της υπ’ αριθ. 2616/28-3-2017 αίτησης, του κ. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ευαγγέλου του Ιωάννη και Μαρίας, κατοίκου Πολυάνθου, με την οποία ζητά να εφαρμοστεί μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης στο  υδρόμετρο της οικίας του, λόγω αναπηρίας  80% .
 
 
Στον Πολύανθο και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 4 Απριλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Πολυάνθου, μετά από την υπ’ αριθ.2655/28-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Χουμέτ Μουμίν, Πρόεδρος 
2) Σουλεϊμάν Ογλου Χουσαμετήν, μέλος.
3) Χορταργιά Αρετή, μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , σχετικά με την 
υπ. αριθ. 2616/28-3-2017  αίτησης, του κ. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ευαγγέλου του Ιωάννη και Μαρίας , κατοίκου Πολυάνθου , με την οποία ζητά να εφαρμοστεί μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης στο  υδρόμετρο της οικίας του , διότι είναι Α.Μ.Ε.Α., είπε ότι για την ανωτέρω περίπτωση  προτείνω να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θετικά,  διότι η ανωτέρω,  είναι δημότης του Δήμου μας, και άτομο με ειδικές ανάγκες ( ποσοστό αναπηρίας  80% ) και βάσει του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου μας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η μείωση σε δημότες του Δήμου μας, κατά 50%, εφόσον είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρία από 67% και πάνω   
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει. Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 παρ.  δ’ του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010,την υπ’ αριθ. Δ.Υ/ 27-3-2017, ιατρική γνωμάτευση για την αναπηρία του ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ευαγγέλου του Ιωάννη και Μαρίας, κατοίκου Πολυάνθου, την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ( με αρ. Επ. 09905/2014/4619 ) ,  καθώς επίσης και την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. Ιάσμου, βάσει της οποίας έχει εγκριθεί ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μας ΟΜΟΦΩΝΑ : 
 
                                               
                                                Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  
 
  Συμφωνούμε, δηλαδή  γνωμοδοτούμε θετικά για μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης, που αφορά το υδρόμετρο, του  κ. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ευαγγέλου του Ιωάννη και Μαρίας, κατοίκου Πολυάνθου, διότι η ανωτέρω  είναι δημότης του Δήμου μας, και , είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ( ποσοστό αναπηρίας του 80% ) και βάσει του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου μας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η μείωση σε δημότες του Δήμου μας, κατά 50%, εφόσον είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρία από 67% και πάνω   
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2017.
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Χουμέτ Μουμίν                                                 Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Πολυάνθου      
          
                                                        ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ