Αποστολή της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου.

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                                         Σώστης   28-3-2017
ΜΙΣΧΟΥ        
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 2653
 
 
Στο Κοινοτικό κατάστημα του οικισμού Σώστη, σήμερα την 17η Μρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής  Κοινότητας Μίσχου, βάσει του άρθρου 81 και 83  του Ν.3852/2010 και μετά από την αριθ. 2170/13-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας Μίσχου
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντες  τρις  (3) , δηλαδή:
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΤΟΠΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
      1)  Οσμάν Σελαετήν, Πρόεδρος.
2) Ιμπράμ Χαλήτ μέλος..
3) Σακαλή Εσεγκιούλ, μέλος.
 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  ΤΟΠΙΚΟΙ     ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
Κ Α Ν Ε Ν Α Σ.
 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας Τσολάκης 
Ελευθέριος, για την τήρηση των πρακτικών.
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , σχετικά με την 
υπ. αριθ. 1936/7-3-2017  αίτηση, του κ. ΜΕΜΕΤ Μεμέτ του Αχμέτ και της Ρασιμέ, κατοίκου Μίσχου , με την οποία ζητά να εφαρμοστεί μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης στο  υδρόμετρο της οικίας του , ( Νο: 5010508 ), διότι είναι Α.Μ.Ε.Α., είπε ότι για την ανωτέρω περίπτωση  προτείνω να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θετικά,  διότι η ανωτέρω,  είναι δημότης του Δήμου μας, και άτομο με ειδικές ανάγκες ( ποσοστό αναπηρίας  67% ) και βάσει του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου μας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η μείωση σε δημότες του Δήμου μας, κατά 50%, εφόσον είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρία από 67% και πάνω   
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει. Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 παρ.  δ’ του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010,την υπ’ αριθ. Δ.Υ/ 3-1-2012, βεβαίωση του ΟΓΑ, για την αναπηρία του κ. ΜΕΜΕΤ Μεμέτ του Αχμέτ και της Ρασιμέ,  κατοίκου Μίσχου,   καθώς επίσης και την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. Ιάσμου, βάσει της οποίας έχει εγκριθεί ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μας ΟΜΟΦΩΝΑ : 
 
                                               
                                                Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  
 
  Συμφωνούμε, δηλαδή  γνωμοδοτούμε θετικά για μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης, που αφορά το υδρόμετρο, με ( Νο: 5010508 ), του  κ. ΜΕΜΕΤ Μεμέτ του Αχμέτ και της Ρασιμέ, κατοίκου Μίσχου, διότι η ανωτέρω  είναι δημότης του Δήμου μας, και , είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ( ποσοστό αναπηρίας του 67% τουλάχιστον) και βάσει του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου μας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 98/2011 απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η μείωση σε δημότες του Δήμου μας, κατά 50%, εφόσον είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρία από 67% και πάνω   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2017.
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Οσμάν  Σελαετήν                                              Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μίσχου       
          
                                                   ΟΣΜΑΝ   ΣΕΛΑΕΤΗΝ