ΑΠΟΦΑΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                          ΄Ιασμος 01 – 09 – 2017
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                               Αριθ.πρωτ: 8100
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα                                              
Τηλ.:  2534350105
FAΧ: 2534350109 
                  
                                     ΑΠΟΦΑΣΗ
                                ΑΡΙΘ. 422/2017
                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/ 2017.
3. Την  προηγούμενη  αριθ. 70/2017  απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός  της   παραίτησης  δύο εκ των Αντιδημάρχων στις 31 Αυγούστου 2017    και την ανάγκη ορισμού νέων  για την υπόλοιπη δημοτική περίοδο για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και  την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
  Τροποποιούμε την αριθ.70/2017 απόφαση Δημάρχου ως προς τα πρόσωπα και τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες  και ορίζουμε : 
Α.  τον κ.ΧΟΥΣΕΙΝ Γκαλήπ,  του Χουσεΐν κάτοικο Δύμης, ως    Αντιδήμαρχο λόγω παραίτησης του κ. ΧΑΛΗΜ Ερκάν του Σαμή,   για το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως  μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στις 31.08.2019    και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’  ύλην αρμοδιότητες:
Σχεδιασμού ,εφαρμογής  και εποπτείας Γεωργικών- κτηνοτροφικών     θεμάτων-αδέσποτων ζώων.
Θεμάτων Αγροτικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
 
Β.  τον κ.ΜΟΥΕΜΙΝ Ιζέτ του Μουμίν, κάτοικο Μ.Πιστού, ως   Αντιδήμαρχο κατά τόπον για τη δημοτική ενότητα Σώστου, στη θέση του παραιτηθέντος   ΜΕΜΕΤΑΛΗ Εργούν του Κιασήφ,  για το χρονικό διάστημα από 01-09-2017 έως  μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στις 31.08.2019    και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
Τεχνικών Υπηρεσιών ,Χωροταξίας και Πολεοδομικών εφαρμογών.
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 β). Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
Χορηγεί άδειες για πολιτικούς γάμους και τελεί τους  γάμους αυτούς.
Εκδίδει  βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες και ελέγχει τις άδειες του προσωπικού και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας  για την επίλυση των προβλημάτων τους.      
  
Γ. Ορίζουμε τον κ. ΧΙΣΗΜ Ιρφάν του Ιμπράμ, κάτοικο Κοπτερού ,    Αντιδήμαρχο κατά τόπον για τη δημοτική ενότητα Ιάσμου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες.
α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Εποπτείας  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Επικοινωνιών, Τεχνολογιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
β). Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
Χορηγεί άδειες πολιτικών γάμων και τελεί τους γάμους αυτούς.
Εκδίδει  βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες και ελέγχει τις άδειες του προσωπικού και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΙΣΗΜ Ιρφάν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΟΥΕΜΙΝ Ιζέτ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ Χασάν και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΧΟΥΣΕΙΝ Γκαλήπ.  
Ε.  Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.70/2017 απόφαση Δημάρχου.
ΣΤ.  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα  ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ