ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ--2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 25-5-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ» με CPV 45231300-8 εκτιμώμενης αξίας  417.741,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) . 
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 417.741,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 297.348,92 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 53.522,81 €, απρόβλεπτα 15% 52.630,76 € και αναθεώρηση 14.239,45 €.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ προϋπολογισμού 403.502,49 Ευρώ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος, μέχρι τις 22-06-2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350112, FAX επικοινωνίας 2534350109. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr. 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 - 06 -2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.354,84 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (κωδικός ενάριθμου έργου 2016ΕΠ03110037) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιάσμου.
 
 
Ίασμος   25 - 05 -2017
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
 
 
   ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ