21-04-2017
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      10-3-2017  
21-04-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  20-4-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 3187
21-04-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Ίασμος, 20.4.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 3174
 
20-04-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ημερομηνία   19/04/2017
 
19-04-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 19 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 3159–  
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21-04-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  20-4-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 3187
21-04-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Ίασμος, 20.4.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 3174
 
20-04-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ημερομηνία   19/04/2017
 
19-04-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 19 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 3159–  
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
05-04-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                                         Σώστης   28-3-2017
ΜΙΣΧΟΥ        
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 2653
21-04-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                              Ίασμος, 20.4.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 3174
 
26-01-2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ ∆ιακηρύσσει ότι :
Την 30ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10.00 έως 11.00, θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ιάσµου, ενώπιον
της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού φανερή, πλειοδοτική, προφορική
10-01-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος,10-01-2017
NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ:  203 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΣΜΟΣ 69200
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
16-12-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ίασμος ,  16 / 12 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ:  10701
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
08-11-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                      ΄Ιασμος 07-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                          Aριθ.πρωτ: 39/2016          

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ