27-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     20- 10 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  13067
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

16-10-2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  16 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 12902   – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
14-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  10-10-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 12713
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

10-10-2014

Στον Ασώματο και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Ασωμάτων, μετά από την υπ’ αριθ.

27-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     20- 10 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  13067
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

16-10-2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  16 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 12902   – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
14-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  10-10-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 12713
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

10-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     10- 9 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  11265
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

30-09-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου»
 
Έχοντας υπόψη:
25-09-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
 Έχοντας υπόψη:
 
10-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,08.07.2014
                                             Αριθ. Πρωτ: 8520
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

08-07-2014

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΄Ιασµος 02- 07 – 2014
ΙΑΣΜΟΣ 69200 Αριθ.πρωτ: 8351
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα
ΤΗΛ : 2534350105
FAΧ : 2534350109
 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ