19-10-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    18-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 9781
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
19-10-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   17-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 9753
19-10-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19  Οκτωβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  9819 – 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος   13/10/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  9644
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

13-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος   13/10/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  9645
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

19-10-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    18-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 9781
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
19-10-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   17-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 9753
19-10-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19  Οκτωβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  9819 – 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος   13/10/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  9644
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

13-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος   13/10/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  9645
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

13-07-2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
13-06-2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων (άρθρο 118 παρ. 5
του Ν. 4412/2016) ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ