16-03-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1882
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
14-03-2018
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  1ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  4/2018
 
 
08-03-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 7 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1620 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
07-03-2018

Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για μείωση χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης κατανάλωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.

16-03-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1882
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
14-03-2018
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  1ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.
 
 
Αριθμός  Απόφασης  4/2018
 
 
08-03-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 7 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1620 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
07-03-2018

Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για μείωση χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης κατανάλωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.

19-12-2017
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
06-12-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

05-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
01-11-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                            Ίασμος  1-11-2017

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ