24-07-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  24 Ιουλίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 6952 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21-07-2017

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.

24-07-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  24 Ιουλίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 6952 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21-07-2017

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.

13-07-2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
13-06-2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων (άρθρο 118 παρ. 5
του Ν. 4412/2016) ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ